Projektovanie stavieb

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie stavieb a poskytovanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb v oblasti bytových stavieb, občianskej vybavenosti a administratívy, priemyselných stavieb. Navrhneme novostavby, rekonštrukcie alebo komplexnú obnovu budov. V rámci svojej činnosti sa zaoberáme v súčasnosti veľmi dôležitou oblasťou projektovania budov akou je potreba energie v budovách.

Zabezpečíme Vám projekty stavieb v oblastiach

 • bytové a rodinné domy
 • občianske budovy
 • priemyselné budovy
 • zatepľovanie budov
 • novostavby
 • obnova a rekonštrukcie

a stupňoch:

 • predprojektová príprava stavby, investičný zámer
 • architektonická štúdia
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • tendrová dokumentácia
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia

Pre všetky časti projektu spracujeme náklady stavby v podrobnosti podľa stupňa dokumentácie. Pri spracovaní variantných riešení spracujeme predbežné cenové náklady stavby a projektové energetické hodnotenie tak, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť ešte pred spracovaním samotného projektu.

Pre vaše existujúce budovy s vysokými nárokmi na spotrebu energie spracujeme projektové energetické hodnotenie s vykázaním úspor energie v percentách v rôznych variantoch zateplenia a s ocenením jednotlivých variant. Následne po vyhodnotení pre vás najefektívnejšej a najprijateľnejšej alternatívy vám spracujeme podrobný projekt zateplenia so spracovaním detailov.

Máme skúsenosti so spracovaním realizačných projektov stavieb v rámci Regionálnych operačných programov – čerpanie z finančných zdrojov Európskej únie.

Pri svojej práci využívame programové vybavenie MS Office, Auto CAD Architectural 2011, CADKON 2D 2011, CADKON DT+, teplo-technické programy Svoboda Teplo 2008, Area 2008, Cube3D 2008

Energetická certifikácia

V súčasnosti je veľký dôraz pri projektovaní a prevádzke budov kladený na úsporu energií. Energetickú certifikáciu budov zastrešuje v slovenskej legislatíve zákon č. 555/2005 Z. z., ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva vyhláškou č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zabezpečíme Vám komplexné spracovanie energetického certifikátu. Podklady pre spracovanie energetického certifikátu si od Vás zapožičiame, prípadne sami na mieste overíme pri obhliadke objektu.

Aby ste sa vedeli pripraviť na to, čo budeme od vás požadovať

 • adresa budovy, kópia z katastrálnej mapy alebo situácia stavby, vek a začiatok užívania budovy
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby, alternatívne projekt stavby s popisom zmien pri realizácií
 • údaje o konštrukciách teplo-výmenného obalu budovy, t.j. skladba obvodového plášťa, strechy, podlahovej konštrukcie, typy okien a vonkajších dverí
 • údaje o vykurovaní objektu, príprave teplej vody
 • pre objekty iné ako bytové projekt elektroinštalácie, príp. vzduchotechniky

Lehota spracovania energetického certifikátu je závislá na veľkosti budovy, pre ktorý sa EC spracováva. Bežná doba spracovania EC pre rodinné a bytové domy je 14 dní od obhliadky. Chápeme, že často sa stáva, že termín je veľmi krátky, dokážeme vyjsť klientovi v ústrety v maximálnej možnej miere.

Energetický certifikát

Energetický certifikát sa spracováva pri

 • kolaudácii budovy – novostavby a významnej obnove existujúcej budovy
 • predaji budovy
 • prenájme budovy

Kategórie budov, pre ktoré sa spracováva energetický certifikát:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.


Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého.

Výpočet zohľadňuje vplyv:

 • charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania
 • polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia
 • vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie
 • energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť
 • prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie
 • zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon, miestne pomery, najmä vplyv susedných budov
 • pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie
 • klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav
 • fyzický stav budovy
 • ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov

V prípade, že sa jedná o bytové budovy výpočet nezohľadňuje vplyv:

 • zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon
 • klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav

Výpočet musí zohľadniť vplyv:

 • aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na obnoviteľných energetických zdrojoch
 • elektriny vyrábanej v zdroji s kombinovanou výrobou elektriny a tepla
 • diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia
 • denného osvetlenia

Inžinierska činnosť

Pre nami spracované projekty, ale aj pre projekty spracované iným projektantom, zabezpečíme pre vás inžiniersku činnosť pre stavebníka.

Jedná sa o zabezpečenie:

 • dokumentácie pre predprojektovú prípravu stavby (dokumentácia k pozemkom, schválenie štúdie orgánmi samosprávy,...)
 • územného rozhodnutia
 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia
 • zabezpečenie užívacieho povolenia, zápisu stavby do katastra nehnuteľností
 • technického dozoru stavebníka počas výstavby

V rámci inžinierskej činnosti projektanta pre nami projektované stavby pre vás zabezpečíme:

 • autorský dozor počas realizácie stavby
 • konzultácia projektanta s dotknutými orgánmi počas spracovania projektu

O nás

Projektová kancelária poskytujúca komplexné architektonické a inžinierske služby v oblasti investičnej výstavby. Spracujeme Vám projekty bytových, administratívnych a priemyselných stavieb, projekty zateplenia budov, teplo-technické posudky, energetické certifikáty budov. V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudáciu stavby.

Kontakt

 • AVING s.r.o.
 • Štefánikova 46Trnava 91701
 • Telefón: +421 903 707 868
 • Fax: +421 33 5563 195